FAIL test scaled rotate 5 (test_bitmaps.ini)

FAIL test scaled rotate 5 (test_bitmaps.ini)

OK test texture 32b ARGB_8888 (test_locking.ini)

OK test texture 32b ARGB_8888 (test_locking.ini)

OK test texture 32b RGBA_8888 (test_locking.ini)

OK test texture 32b RGBA_8888 (test_locking.ini)

OK test texture 16b ARGB_4444 (test_locking.ini)

OK test texture 16b ARGB_4444 (test_locking.ini)

OK test texture 24b RGB_888 (test_locking.ini)

OK test texture 24b RGB_888 (test_locking.ini)

OK test texture 16b RGB_565 (test_locking.ini)

OK test texture 16b RGB_565 (test_locking.ini)

OK test texture 15b RGB_555 (test_locking.ini)

OK test texture 15b RGB_555 (test_locking.ini)

OK test texture 16b RGBA_5551 (test_locking.ini)

OK test texture 16b RGBA_5551 (test_locking.ini)

OK test texture 16b ARGB_1555 (test_locking.ini)

OK test texture 16b ARGB_1555 (test_locking.ini)

OK test texture 32b ABGR_8888 (test_locking.ini)

OK test texture 32b ABGR_8888 (test_locking.ini)

OK test texture 32b XBGR_8888 (test_locking.ini)

OK test texture 32b XBGR_8888 (test_locking.ini)

OK test texture 24b BGR_888 (test_locking.ini)

OK test texture 24b BGR_888 (test_locking.ini)

OK test texture 16b BGR_565 (test_locking.ini)

OK test texture 16b BGR_565 (test_locking.ini)

OK test texture 15b BGR_555 (test_locking.ini)

OK test texture 15b BGR_555 (test_locking.ini)

OK test texture 32b RGBX_8888 (test_locking.ini)

OK test texture 32b RGBX_8888 (test_locking.ini)

OK test texture 32b XRGB_8888 (test_locking.ini)

OK test texture 32b XRGB_8888 (test_locking.ini)

OK test texture f32 ABGR_F32 (test_locking.ini)

OK test texture f32 ABGR_F32 (test_locking.ini)

OK test texture 32b ABGR_8888_LE (test_locking.ini)

OK test texture 32b ABGR_8888_LE (test_locking.ini)

OK test texture 16b RGBA_4444 (test_locking.ini)

OK test texture 16b RGBA_4444 (test_locking.ini)

OK test tint blit (test_bitmaps2.ini)

OK test tint blit (test_bitmaps2.ini)

OK test tint region (test_bitmaps2.ini)

OK test tint region (test_bitmaps2.ini)

OK test tint scale min (test_bitmaps2.ini)

OK test tint scale min (test_bitmaps2.ini)

OK test tint scale max (test_bitmaps2.ini)

OK test tint scale max (test_bitmaps2.ini)

OK test tint rotate (test_bitmaps2.ini)

OK test tint rotate (test_bitmaps2.ini)

OK test tint scaled rotate (test_bitmaps2.ini)

OK test tint scaled rotate (test_bitmaps2.ini)

OK test tint transform compose (test_bitmaps2.ini)

OK test tint transform compose (test_bitmaps2.ini)

OK test font bmp (test_fonts.ini)

OK test font bmp (test_fonts.ini)

OK test font bmp hold (test_fonts.ini)

OK test font bmp hold (test_fonts.ini)

OK test font ttf (test_fonts.ini)

OK test font ttf (test_fonts.ini)

OK test font ttf hold (test_fonts.ini)

OK test font ttf hold (test_fonts.ini)

OK test font bmp justify (test_fonts.ini)

OK test font bmp justify (test_fonts.ini)

OK test font ttf justify (test_fonts.ini)

OK test font ttf justify (test_fonts.ini)

OK test font complex (test_fonts.ini)

OK test font complex (test_fonts.ini)

OK test hl thick-1 (test_prim.ini)

OK test hl thick-1 (test_prim.ini)

OK test hl thick-2 (test_prim.ini)

OK test hl thick-2 (test_prim.ini)

OK test hl thick-10 (test_prim.ini)

OK test hl thick-10 (test_prim.ini)

OK test hl fill (test_prim.ini)

OK test hl fill (test_prim.ini)

OK test hl fill clip (test_prim.ini)

OK test hl fill clip (test_prim.ini)

OK test hl fill nolight (test_prim.ini)

OK test hl fill nolight (test_prim.ini)

OK test circle (test_prim.ini)

OK test circle (test_prim.ini)

OK test bmp (test_image.ini)

OK test bmp (test_image.ini)

OK test jpg (test_image.ini)

OK test jpg (test_image.ini)

OK test pcx (test_image.ini)

OK test pcx (test_image.ini)

OK test png (test_image.ini)

OK test png (test_image.ini)

OK test tga (test_image.ini)

OK test tga (test_image.ini)

OK test blit (test_bitmaps.ini)

OK test blit (test_bitmaps.ini)

OK test blit vflip (test_bitmaps.ini)

OK test blit vflip (test_bitmaps.ini)

OK test blit hflip (test_bitmaps.ini)

OK test blit hflip (test_bitmaps.ini)

OK test blit vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test blit vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test region (test_bitmaps.ini)

OK test region (test_bitmaps.ini)

OK test region hflip (test_bitmaps.ini)

OK test region hflip (test_bitmaps.ini)

OK test region vflip (test_bitmaps.ini)

OK test region vflip (test_bitmaps.ini)

OK test region vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test region vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale min (test_bitmaps.ini)

OK test scale min (test_bitmaps.ini)

OK test scale min vflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale min vflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale min hflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale min hflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale min vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale min vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max (test_bitmaps.ini)

OK test scale max (test_bitmaps.ini)

OK test scale max hflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max hflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max vflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max vflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 vflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 vflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 negy hflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 negy hflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 negy vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 negy vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 negx vflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 negx vflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 negx negy (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 negx negy (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 negx negy hflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 negx negy hflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 negx negy vflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 negx negy vflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 negx negy vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test scale max2 negx negy vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test rotate (test_bitmaps.ini)

OK test rotate (test_bitmaps.ini)

OK test rotate 0.5 (test_bitmaps.ini)

OK test rotate 0.5 (test_bitmaps.ini)

OK test rotate 1.0 (test_bitmaps.ini)

OK test rotate 1.0 (test_bitmaps.ini)

OK test rotate 1.0 vflip (test_bitmaps.ini)

OK test rotate 1.0 vflip (test_bitmaps.ini)

OK test rotate -1.0 (test_bitmaps.ini)

OK test rotate -1.0 (test_bitmaps.ini)

OK test rotate -2.0 (test_bitmaps.ini)

OK test rotate -2.0 (test_bitmaps.ini)

OK test rotate -2.0 hflip (test_bitmaps.ini)

OK test rotate -2.0 hflip (test_bitmaps.ini)

OK test rotate -2.0 vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test rotate -2.0 vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test scaled rotate (test_bitmaps.ini)

OK test scaled rotate (test_bitmaps.ini)

OK test scaled rotate 2 (test_bitmaps.ini)

OK test scaled rotate 2 (test_bitmaps.ini)

OK test scaled rotate 2 neg (test_bitmaps.ini)

OK test scaled rotate 2 neg (test_bitmaps.ini)

OK test scaled rotate 3 (test_bitmaps.ini)

OK test scaled rotate 3 (test_bitmaps.ini)

OK test scaled rotate 4 (test_bitmaps.ini)

OK test scaled rotate 4 (test_bitmaps.ini)

OK test scaled rotate 4 vflip (test_bitmaps.ini)

OK test scaled rotate 4 vflip (test_bitmaps.ini)

OK test scaled rotate 4 hflip (test_bitmaps.ini)

OK test scaled rotate 4 hflip (test_bitmaps.ini)

OK test scaled rotate 4 vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test scaled rotate 4 vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test sub src (test_bitmaps.ini)

OK test sub src (test_bitmaps.ini)

OK test sub src hflip (test_bitmaps.ini)

OK test sub src hflip (test_bitmaps.ini)

OK test sub src outside (test_bitmaps.ini)

OK test sub src outside (test_bitmaps.ini)

OK test sub src outside hflip (test_bitmaps.ini)

OK test sub src outside hflip (test_bitmaps.ini)

OK test sub src outside vflip (test_bitmaps.ini)

OK test sub src outside vflip (test_bitmaps.ini)

OK test sub src outside vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test sub src outside vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test sub src outside scale (test_bitmaps.ini)

OK test sub src outside scale (test_bitmaps.ini)

OK test sub src outside scale hflip (test_bitmaps.ini)

OK test sub src outside scale hflip (test_bitmaps.ini)

OK test sub src outside scale vflip (test_bitmaps.ini)

OK test sub src outside scale vflip (test_bitmaps.ini)

OK test sub src outside scale vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test sub src outside scale vhflip (test_bitmaps.ini)

OK test sub dest (test_bitmaps.ini)

OK test sub dest (test_bitmaps.ini)

OK test subsub dest (test_bitmaps.ini)

OK test subsub dest (test_bitmaps.ini)

OK test transform compose (test_bitmaps.ini)

OK test transform compose (test_bitmaps.ini)

OK test transform per bitmap (test_bitmaps.ini)

OK test transform per bitmap (test_bitmaps.ini)

OK test texture rw 32b ARGB_8888 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 32b ARGB_8888 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 32b RGBA_8888 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 32b RGBA_8888 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 16b ARGB_4444 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 16b ARGB_4444 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 24b RGB_888 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 24b RGB_888 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 16b RGB_565 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 16b RGB_565 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 15b RGB_555 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 15b RGB_555 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 16b RGBA_5551 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 16b RGBA_5551 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 16b ARGB_1555 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 16b ARGB_1555 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 32b ABGR_8888 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 32b ABGR_8888 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 32b XBGR_8888 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 32b XBGR_8888 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 24b BGR_888 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 24b BGR_888 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 16b BGR_565 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 16b BGR_565 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 15b BGR_555 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 15b BGR_555 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 32b RGBX_8888 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 32b RGBX_8888 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 32b XRGB_8888 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 32b XRGB_8888 (test_locking2.ini)

OK test texture rw f32 ABGR_F32 (test_locking2.ini)

OK test texture rw f32 ABGR_F32 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 32b ABGR_8888_LE (test_locking2.ini)

OK test texture rw 32b ABGR_8888_LE (test_locking2.ini)

OK test texture rw 16b RGBA_4444 (test_locking2.ini)

OK test texture rw 16b RGBA_4444 (test_locking2.ini)

OK test bbsrc (test_backbuffer.ini)

OK test bbsrc (test_backbuffer.ini)